Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o pronájmu (dále jen „smlouva o pronájmu“) uzavřené mezi Evou Vrbovou, identifikační číslo 61585220, se sídlem Fráni Šrámka 1966, 73801 Frýdek-Místek, podnikající na základě živnostenského oprávnění (dále jen „pronajímatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“).

II. Rezervace a pravidla pronájmu a užívání předmětu nájmu

 1. Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 2. Internetový obchod s objednáváním fitness strojů k pronájmu je pronajímatelem provozován na webové stránce umístěné na adrese www.fitnesspujcovna.cz (dále jen „webové stránky“).
 3. Rezervace předmětu nájmu se provádí přes webové stránky www.fitnesspujcovna.cz, telefonicky na tel: +420 736 108 608 nebo e-mailem na fitnesspujcovna@seznam.cz.
 4. Při rezervaci je nutno pronajímateli nahlásit jméno, příjmení a adresu nájemce (v případě firmy, název firmy a sídlo firmy), telefonní kontakt osoby, která předmět nájmu vyzvedne, termín vyzvednutí a požadovanou délku nájmu.
 5. Nájemce si po dohodě vyzvedne předmět nájmu na předem dohodnutém místě. Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci náklady za dovoz a následný odvoz předmětu pronájmu, je-li věc doručena pronajímatelem na místo určené nájemcem.
 6. Nájemce předloží pronajímateli pro kontrolu totožnosti dva platné doklady (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz aj.).
 7. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že osobní údaje, které jsou ve smlouvě uvedeny jsou pravdivé a výslovně souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly pronajímatelem zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Pronajímatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje nájemce budou zpracovány pouze za účelem jejich využívání v rámci předmětu podnikání a nebudou jinak zveřejněny, nebo poskytnuty třetí osobě.
 8. Nedohodnou-li se pronajímatel a nájemce jinak, při předání předmětu nájmu a sepsání smlouvy o pronájmu zaplatí nájemce pronajímateli nájemné a vratnou kauci ve výši aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách www.fitnesspujcovna.cz.
 9. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu v bezvadném stavu a zaškolí nájemce pro používání předmětu nájmu. Nájemce je také povinen se před použitím předmětu nájmu seznámit s návodem k jeho použití, který je dostupný na webových stránkách pronajímatele.
 10. Nájemce je povinen používat předmět nájmu pouze pro účel, ke kterému je určen. Není oprávněn jej přenechat k užívání třetí osobě (s výjimkou členů jeho domácnosti). Nájemce také v žádném případě nesmí žádným způsobem do předmětu nájmu zasahovat (např. jej opravovat), jinak ponese veškeré náklady vzniklé tímto zásahem.
 11. Pronajímatel dále nenese odpovědnost za škody na majetku či zdraví způsobených v souvislosti s užíváním předmětu pronájmu. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat v souladu se svým aktuálním zdravotním stavem a svými fyzickými schopnostmi.
 12. Nájemce je povinen pronajímateli vrátit předmět nájmu nepoškozený, zbavený všech nečistot způsobených provozem a ve sjednaném termínu.
 13. Při vrácení nepoškozeného předmětu nájmu bude nájemci vrácena kauce v plné výši. Pokud nájemce vrátí předmět nájmu poškozený, bude mu kauce vrácena ponížená o výdaje na opravu. V případě, že náklady na opravdu předmětu nájmu přesáhnou stanovenou výši kauce, je nájemce povinen doplatit tento výdaj na opravu. Výdaje nákladů na opravdu budou stanoveny v ceně obvyklé.
 14. V případě prodloužení nájmu nad rámec sjednané doby zaplatí nájemce pronajímateli nájemné dle dodaného vyúčtování. Prodloužení nájemní doby může být provedeno pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem, a to nejpozději jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu vrácení.
 15. Pokud nájemce nemůže z jakéhokoliv důvodu vrátit předmět nájmu ve sjednaném termínu, musí o tom pronajímatele bezodkladně informovat. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve sjednaném termínu a neprodlouží ani dobu nájmu, a to nejméně jeden pracovní den před uplynutím sjednaného termínu, vzniká pronajímateli nárok na úhradu nájemného ve výši dle aktuálního ceníku za každý započatý den z prodlení, až do dne vrácení předmětu nájmu.
 16. V případě nefunkčnosti předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli a ten bezodkladně zajistí jeho zprovoznění, nebo výměnu za funkční.
 17. Pokud není možné nefunkční předmět nájmu zprovoznit nebo vyměnit za funkční, má nájemce právo smlouvu o pronájmu vypovědět a má nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 18. Jestliže nájemce odstoupí od smlouvy o pronájmu, nebo vrátí předmět nájmu před sjednaným termínem vrácení, nevzniká mu nárok na vrácení poměrní části nájemného.
 19. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce tuto skutečnost povinen neprodleně ohlásit na příslušné oddělení Policie ČR a pronajímateli a pronajímatele následně informovat o jakýchkoliv nově zjištěných skutečnostech ohledně odcizeného předmětu nájmu. Dále nájemce je v případě odcizení předmětu nájmu povinen pronajímateli uhradit jeho zůstatkovou hodnotu, kterou stanoví pronajímatel a která může přesahovat výši zaplacené kauce.

III. Cena za předmět nájmu a platební podmínky

 1. Nájemce je povinen platit pronajímateli ceny a další úhrady související s pronájmem, které pronajímatel účtuje v souladu s ceníkem účinným v době pronájmu nebo provedení úkonu.
 2. Nájemce je povinen platit účtované ceny řádně a včas. Pronajímatel je oprávněn vázat další pronájem na zaplacení ceny nebo její části.

IV.  Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi nájemcem a pronajímatelem, které se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je subjektem, na který se nájemce může obrátit Česká obchodní inspekce. Internetová adresa: www.coi.cz.
 2. Pronajímatel je oprávněn pronajímat předměty nájmu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o pronájmu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o pronájmu.
 4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen pronajímatele bez zbytečných odkladů informovat o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících předměty nájmu nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Nájemce potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Udělený souhlas lze kdykoliv vzít zpět a to např. zasláním emailu na kontaktní adresu fitnesspujcovna@seznam.cz.
 8. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může nájemce požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení a nebo požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat a pronajímatel má právo za poskytnutí této informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1.1.2017. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu.
 2. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Jestliže nájemce se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má možnost smlouvu ke dni účinnosti změny bez jakékoli sankce ukončit výpovědí, a to i v případě, že doba nájmu byla sjednána na delší dobu, přesahující i za dobu účinnosti změny. Výpověď a oznámení o odmítnutí navrhovaných změn učiněné nájemcem musí mít písemnou formu a musí být doručeny pronajímateli.
 4. Jestliže nájemce navrhovanou změnu neodmítne nebo navrhovanou změnu odmítne, ale nevyužije vzniklé právo závazek ze smlouvy výše uvedeným způsobem vypovědět, platí, že navrhovanou změnu přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého pronajímatelem.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu. Smlouva o pronájmu a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o pronájmu lze uzavřít v českém jazyce.
Rychlý kontakt
Otevírací doba
PO – PÁ: 9:00 – 17:00 SO – NE: zavřeno (případně dle telefonické domluvy)
Provozovatel
Eva Vrbová
Fráni Šrámka 1966
Frýdek-Místek, 738 01
IČ: 61585220

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.